hromosvod-1

Ochrana domu před bleskem

K častým atmosférickým jevům patří bouřka, jejíž nejvýraznější součástí jsou blesky. Tyto silné energetické výboje znamenají riziko pro stavby. Již déle než dvě stě padesát let k jejich ochraně slouží hromosvody.

Podstatou jevu, kterému říkáme blesk, je vznik vodivého kanálu mezi mrakem a zemí, výboje přitom vycházejí jak z mraku, tak ze země – v tomto případě především z vyvýšených a hrotitých míst, kde je největší nahromadění náboje. Energie blesku byla změřena v řádech milionů voltů, a je tedy jasné, že potenciál škod je velký. Pokud zasáhne nechráněné lidské sídloi jen její malá část může způsobit tragédii nebo velké materiální škody.

Pokud je na vyvýšeném místě, které je pro atmosférický výboj zvlášť „lákavé“, umístěna vodivá tyč s dostatečně dimenzovaným uzemněním, lze energii blesku odvést do země a zabránit ničivým účinkům. Hromosvod (bleskosvod) tak vytváří umělou vodivou cestu ke svedení bleskového výboje.

freeimages.comBlesky hrozí po celý rok

Klimatické změny přinášejí častější výskyt bouřek s výraznou produkcí blesků a zdaleka nejde jen o letní období. Česká republika je územím se zvýšenou bouřkovou činností v celé své rozloze, za hlavní bouřkovou sezónu považuje období od května do září, nebezpečí ale hrozí prakticky v kterémkoli období roku.

Rizika bouřkového výboje

  • zranění lidí nebo zvířat – hrozí nejen při přímém zásahu, ale i ve vzdálenosti několika metrů od místa výboje,
  • požár zasažených předmětů – bleskový výboj je extrémně zahřívá, vznikne požár (stromu, stavby apod.)
  • blesk procházející mokrým dřevem nebo zdivem rychle zahřeje vypařující se vlhkost, ta exploduje zničí např. krovy, komíny, zdi a může se tak narušit celá konstrukce domu.
  • blesk může vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní
    techniku, pevné telefony apod.

Význam kvalitně instalovaných hromosvodů proto roste.

Stavby rodinných domů nemají striktní povinnost hromosvod zřídit a rozhodnutí je zpravidla věcí investora nebo autora projektu. Pro potvrzení správnosti rozhodnutí, zda hromosvod zřídit nebo se bez něj obejít, by měla být zpracována analýza rizika ohrožení domu zásahem blesku podle místních podmínek. Pokud ale hromosvod chybí a dojde k zásahu bleskem, nemusí pojišťovna takovou škodu zahrnout do pojistné události. I v případe, že blesk neuhodí, ale může pojišťovna pro objekt bez hromosvodu stanovit vyšší pojistné.

Jak odvést výboj

Tradiční hromosvod se skládá ze tří částí – jímací části, která zachycuje elektřinu z atmosféry a tvoří ji vodič v podobě tyče nebo mříže. Výboj je pak nutné odvést do země, k tomu slouží svody, které spojují jímací zařízení a uzemnění. Uzemnění pak musí zajistit bezpečný odvod elektrické energie do země,proto se umisťuje pod povrch terénu a jde o zemniče ve tvaru tyče, desky nebo kovových pásků.

hromosvod_publicphoto.orgMateriál – kvalita znamená životnost

Na správnou funkci a životnost hromosvodu má rozhodující vliv materiál použitý pro jímací zařízení a svody, tyto části jsou totiž soustavně vystaveny povětrnostním vlivům. Proto je nejdůležitější jejich odolnost proti korozi. Běžně se k tomuto účelu používá pozinkovaná ocel, která dobře vyhovuje parametrům pro odvádění elektrického výboje,problémy ale mohou nastat v lokalitách, kde je v atmosféře zvýšený výskyt exhalací, to se projeví na nižší životnosti hromosvodu. Je tedy lepší použít jiné materiály, např. nerezovou ocel, měď nebo slitiny hliníku. Náklady jsou ale u kvalitnějších materiálů vyšší.

Kontrola zajistí funkčnost

Hromosvod jako zařízení, na němž závisí bezpečnost stavby, vyžaduje i pravidelné kontroly. Počet požárů způsobených bleskem v případě staveb je poměrně vysoký, odhaduje se, že jde o zhruba dvě procenta případů. Při řešení  pojistné události pak hraje roli i skutečnost, zda byl hromosvod schopen objekt ochránit, a tedy zda byl funkční. Prokázat tuto skutečnost přitom lze jen platnou revizní  zprávou.

Revizi systému je nutné provádět komplexně od střechových vodičů přes svody výboje a jejich kotvení až po zemnicí část. Lhůta pro pravidelné revize je pět let a rovněž v případě,že došlo k zásahu bleskem, je kontrola funkčnosti hromosvodu nutná. Oprávnění k provedení revize má pouze revizní technik s licencí a cena této služby se pohybuje mezi jedním a  dvěma tisíci korun.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist