smlouvy_freedigitalimages

Smlouva o dílo – vzor

Smlouva o dílo

Uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku,

Jméno Příjmení, r.č. …….., bytem …..

jako objednatel

a

Obchodní společnost, s.r.o., IČO ……….. ,se sídlem Ulice 123 ,Obec zastoupená Jméno Příjmení, jednatelem společnosti jako zhotovitel uzavírají dnešního dne tuto:

Smlouvu o dílo

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 Obch. Zák. dohodly, že se jejich vzájemné vztahy budou řídit obchodním zákoníkem.

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla – stavby, a to na pozemku pracele č. st. ……………….., zapsané na LV č … vedené pro k. ú. …………., na základě popisu a přesné specifikace a technické dokumentace (příloha 1), která je nedílnou součástí této smlouvy.
Zhotovené dílo je určeno pro účel …………………………………

Článek 2

Čas plnění

Dílo bude zhotoveno do ………………….. a téhož dne předáno objednateli.
V případě nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

Článek 3

Povinnosti objednatele

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla ………………………………………..
Dále předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci ) …………………………………………………..

Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této smlouvy způsobem sjednaným v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem.

Objednatel není povinen převzít dílo ve lhůtě shora uvedené,pokud dílo nebude provedeno řádně. Výhrady objednatele proti provedení díla či části díla budou zaznamenány v písemném protokolu,kde bude dále dohodnut termín převzetí řádně provedeného díla.

Článek 4

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů a technické dokumentace objednatele a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předat.
Zhotovitel je povinen zhotovit předmět smlouvy sám (pozn.varianta: …je oprávněn zhotovit předmět smlouvy ve spolupráci s ……………………..
Objednatelem předané podklady a dokumentace jsou předmětem jeho obchodního tajemství. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti předané podklady, technickou dokumentaci i další informace, které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a prováděním díla. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla.

Článek 5

Cena a způsob placení

Celková cena díla činí ……… Kč a zahrnuje objem prací podle zadání a předané dokumentace. Cena je stanovena dle položkového rozpočtu,který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy č. 2.
Objednatel zaplatí do tří dnů od podepsání smlouvy zálohu ve výši 25 % z ceny díla na účet zhotovitele.
Zbývající část ceny díla zaplatí objednatel do 15 dnů po doručení faktury/daňového dokladu. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného předání a převzetí díla.  (Podmínky platby se budou různit podle Vaší dohody se zhotovitelem)
V případě prodlení se zaplacením zálohy nebo zbývající části ceny díla podle předchozích odstavců zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 6

Ustanovení společná a závěrečná

Zhotovitel vyzve písemně objednatale nejméně pět dní předem k předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis obsahující případné vady díla a způsob nápravy.
Odstoupit od smlouvy může objednatel, jen jestliže předmět smlouvy je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění.
Otázky v této smlouvě neupravené se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění, zejména ustanoveními § 536 a násl.
Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky.
Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž každá stana obdrží po jednom.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 smlouvy – projektová a technická dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy – položkový rozpočet

V ……………… dne ………………

objednatel …………………………..                                                                                         zhotovitel …………………………….ZATÍM NEBYL VLOŽEN ŽÁDNÝ KOMENTÁŘ, BUĎTE PRVNÍ.

VSTUP DO DISKUZE

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist