nakládání s odpadními vodami

Hydrogeologický posudek – průzkum

Kdo, za jakých podmínek a k jakým účelům vypracuje hydrogeologický posudek? Pokud jste se rozhodli stavět rodinný dům nebo chatu může být úskalím chybějící kanalizace na stavebním pozemku. Řešením kam s odpadní vodou může přinést buď jímka, kterou je nutné pravidelně vyčerpávat, nebo domovní čistírna odpadních vod vyústěná do zásakového pole. Pro povolení takovéto stavby budete muset navštívit příslušný Městský úřad, konkrétně odbor životního prostředí s žádostí o povolení příslušného způsobu řešení nakládání s odpadními vodami. Součástí žádosti musí být hydrogeologický průzkum.

Hydrogeologický posudek je prováděn v souladu se zákonem o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.). Provádí se v případě, pokud chcete vybudovat jakýkoliv vodní zdroj, nebo vypouštět odpadní a dešťové vody do podzemních vod. Tedy v případě, že není možné odpadní vody vypouštět od kanalizace nebo blízké vodoteče (potoka nebo řeky). Vyhotovení posudku neobjednává a nefinancuje příslušný úřad, ale stavebník – tedy vy. Posudek musí být vyhotoven kvalifikovanou osobou – hydrogeologem. Musíte počítat s tím, že náklady na zhotovení hydrogeologického posudku se pohybují řádově od 6.000,- až do 15.000,- korun.

V jakých případech je nutné nechat si zhotovit hydrogeologický posudek?

Posudek je nutné nechat si zhotovit i v případech, kdy plánujete stavbu studny, vrtu pro tepelné čerpadlo, zásak dešťové vody a zásak přečištěných odpadních vod z ČOV.

Potřebuji v případě jímky hydrogeologický posudek?

Ne, pokud budete nakládání s odpadními vodami řešit vypouštěním do certifikované jímky (žumpy), která bude pravidelně vyvážena, pak hydrogeologický posudek potřebovat nebudete. Ten je nutné nechat zhotovit v případě, že uvažujete o pořízení čističky odpadních vod (dále jen ČOV) navazující na zásakové pole.

hydrogeologický průzkum

Zásak odpadních vod je ve vodním zákoně výslovně zakázán, povolen může být pouze na základě výjimky příslušného vodohospodářského úřadu, nebo Krajského úřadu. K tomu je také mimo jiné nutné nechat si zhotovit hydrogeologický posudek.

Povolí mi úřad ČOV vyústěnou do zásakového pole?

Je nutné si uvědomit, že zásak odpadních vod je ve vodním zákoně výslovně zakázán, povolen může být pouze na základě výjimky příslušného vodohospodářského úřadu, nebo Krajského úřadu. K tomu je také mimo jiné nutné nechat si zhotovit hydrogeologický posudek. Posudek na základě vsakovací zkoušky zvažuje, jaký vliv bude mít zasakování pročištěných splaškových vod na pozemní vody, včetně zdrojů pozemních vod v okolí. Dopředu je tedy dobré si od sousedů zjistit, zda mají studnu, kterou případně využívají jako zdroj pitné nebo užitkové vody. Roli zde také hraje směr proudění podzemních vod (tedy i případných vod splaškových). Na základě zasakovací zkoušky je vypočítána plocha zasakovacích objektů a ty jsou také navrženy. Posudek prokazuje, že umístěním a provozem ČOV navázané na zásakové pole nezpůsobíte nenapravitelné škody na kvalitě pozemní vody, kterou lidé v okolí využívají jako pitnou, nebo ji takto budou chtít využívat.

Pokud plánujete umístit ČOV se zásakem do husté zástavby, pak nejspíše kvůli předepsaným odstupovým vzdálenostem od okolních studen neuspějete. A to v některých oblastech ani v případě pokud se posudek k umístění takovéto stavby vyjadřuje kladně. Ještě před tím, než si tedy necháte posudek vyhotovit je vhodné příslušný úřad navštívit a informovat se, zda v případě kladného hydrogeologického posudku bude ČOV se zásakem v dané lokalitě povolena.

Pokud je stanovisko hydrogeologického posudku kladné, pak projektant zhotoví projekt domovní ČOV. Projektová dokumentace již musí obsahovat konkrétní typ  ČOV, parametry odpadní vody a způsob jejího zasakování. K tomuto je také vypracováno hydrogeologické vyjádření (to posuzuje, zda ČOV negativně neovlivní okolní stavby, případně zda nezpůsobí újmu na zdraví osob.There is 1 comment

VSTUP DO DISKUZE
  1. jiří votrubec

    dobrý den, prosím o nabídku na provedení hydrogeologického posudku pro účely vsakování dešťové vody pro stavbu domku ve Strančicích parc. č. 143/60.
    děkuji

    Jiří Votrubec


Nový komentář

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist